14.11.2017

Historie střediska

Aneb jak to bylo od roku 1920…

 

Dějiny skautování ve světě se píší od roku 1907, kdy byl uskutečněn první tábor pod vedením Roberta Baden-Powella. Do českých zemí se dostal již v roce 1911 díky Antonínovi Benjamínovi Svojsíkovi.

První oddíl, který v Holicích vznikl v roce 1920 vedl zdejší učitel Záboj Štrunc. Tento chlapecký oddíl byl díky malému počtu členů vedený jako složka Sokola. V jeho vedení se vystřídali Karel Pumr, Hubert Novotný, Ladislav Lebeda, spisovatel Vojtěch Cach a další. Roku 1932 vzniká v Holicích také dívčí oddíl vedený Růženou Rutterovou. V těchto letech je na vzestupu také chlapecký oddíl, takže zde vzniká skautské středisko. Nezaměřuje se pouze na svoji činnost, ale dává své síly na pomoc i veřejnosti.

Po obsazení ČSR němci se činnost Junáka oživuje, především díky zániku jiných organizací. Vzniká tak oddíl v Rovni a Vysokém Chvojně. V roce 1939 odjíždějí zdejší skauti na tábor do Dobrého v Orlických horách, kterého se kromě nich účastní i skauti z Třebechovic pod Orebem. Klubovna je v těchto letech u Tučků (dnešní papírnictví a hračkárna na náměstí).

Starší skauti se zde aktivně věnují hudbě, zakládají skautský jazzový klub „ŠUMATO“, který se schází každou neděli. Nacvičí i několik vystoupení pro veřejnost v restauraci „Na Špici“. V těchto plodných letech je však činnost Junáka násilně utnuta, když 28. října 1940 K.H.Frank nařizuje jeho rozpuštění a odevzdání veškerého majetku. To se týkalo nejen kluboven a táborového vybavení, ale i vlajek, kronik…

Během války vznikla v Holicích ilegální skautská skupina vedená br. Josefem Sedlákem. Ta byla napojena na městský odboj. Zabývala se ukrýváním zajatců na útěku, dopravou jídla, ošacení a jiného zásobování brigádě Mistra Jana Husi, zpravodajskou činností… Během povstání v květnu 1945 padlo v boji s okupanty 6 zdejších skautů – Jaroslav Novák, Milan Odstrčil, Ota Navrátil, Karel Kantner a Ladislav Jedlička. Jejich boj za svobodu připomíná pomníček u pardubické silnice.

Po těchto smutných událostech byla činnost opět obnovena. Středisko vydává svůj vlastní časopis, pořádá výstavu ke 25. výročí založení a též se účastní prací na úpravě městského parku a místa po vypálené radnici. Skauti a skautky jsou úspěšní na závodech skautských hlídek v Dašicích, kde získávají chlapci i děvčata prvních pět míst.

Během roku 1946 probíhal nábor nových členů a také aktivní vzdělávání skautských vedoucí. Díky úsilí bylo možné uspořádat tři tábory, na kterých se vystřídalo na 100 dětí. Také vzniká dvaceti čtyř členná Junácká kapela, která pod vedením kapelníka Jana Holuba úspěšně účinkuje nejen po Holicích. Styky zdejších skautů se neomezují pouze na blízké okolí, ale kontakty se udržují i s kanadskou rozhlasovou společností. Díky nedostatečně velkému prostoru ke schůzkám, připravuje středisko stavbu nových kluboven. Podle plánů mají vzniknout v obnoveném parku. Nedostatek stavebního materiálu je řešen tak, že skauti pořádají brigády v místní cihelně a sami si vyrábí cihly na nový skautský domov. Toto úsilí však bylo bohužel zbytečné. Roku 1948 je Junák rozhodnutím Ústředního akčního výboru Národní fronty začleněn do Svazu československé mládeže, čímž byla započata jeho druhá likvidace. Roku 1950 je oznámen zánik Junáka.

Po Pražském jaru 1968 byla činnost rychle obnovována po celém území Československa. Tak se tomu dělo i v Holicích. V dubnu 1968 se konají volby do řídících funkcí ve středisku. Klubovnu skauti získávají od pana Horčičky, který si zakoupil starý dům a do doby než začne s rekonstrukcí zde nechal skauty. Pod holické středisko tehdy spadaly oddíly z Borohrádku, Horního Jelení, Ostřetína, Dašic a Vysokého Chvojna. V samotných Holicích pak bylo 170 členů. Skauti dostali přiděleno tábořiště s chatou v lesích za Velinami, které se ovšem muselo zrekonstruovat. Práce probíhaly v rychlém tempu, a tak zde bylo možné již o prázdninách 1968 uspořádat tábory. Junáci nezapomněli na staré plány s vybudováním klubovny v parku. Získali dokonce i potřebný pozemek a plánovali si svépomocí klubovny postavit. To ovšem opět skončilo neúspěchem, protože v roce 1970 byl Junák díky politické situaci rozpuštěn.

K opětovnému obnovení došlo po sametové revoluci v roce 1989. Klubovny byly v domě vedle restaurace Černý kůň. Časem se zjistilo že jsou nevyhovující, a tak se středisko v roce 2007 díky pomoci města Holice přestěhovalo do budovy dětského lékařského střediska u kostela.

Mezi lety 2007-2015 jsme se úspěšně rozvíjeli, jezdíme na skautské závody, pořádáme akce, vzděláváme se. V roce 2015 se nám povedlo sehnat od Města Holic nové klubovny v Palackého ulici za poliklinikou. Myslím, že se nám zabydlení moc povedlo:)

Letos, v roce 2017, máme registrovaných asi 105 členů, nejmladšímu členovi je 5 let, nejstaršímu 90 let. Máme nově i družinky předškoláků, holek i kluků. Každý rok je nás víc a víc.  A věříme, že má růžovou budoucnost!