24.10.2017

Skauting

Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi.“ (Václav Havel)

Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno – být aktivní a najít vlastní místo ve světě, být v prostředí kamarádů, kteří sdílejí podobné hodnoty.

Prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností přiměřených věku skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí. Děti se nejen baví, ale zároveň se učí postupně přejímat zodpovědnost, pracovat v týmu, získávají samostatnost a mnoho praktických dovedností, které se jim budou hodit v osobním i profesním životě.

Menším dětem skauting přináší dobrodružství, jakými jsou první výlety a táborové dny strávené bez rodičů, náctiletí mohou zažít netradiční aktivity – sjíždění řeky, slaňování, cestování nebo účast na velké či zahraniční skautské akci. Dospělí dobrovolníci také nacházejí v podpoře oddílů smysluplnou aktivitu, možnost rozvíjet se a realizovat.

Život podle skautských zákonů není ničím jiným než důrazem na hodnoty, které bychom si často představovali jako základ zdravé a vyspělé společnosti. Vede kluky a holky k tomu, aby byli pravdomluvní, ohleduplní ke svému okolí i přírodě nebo pomáhali ostatním.

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty

 • hrát fér
 • spolupracovat s ostatními
 • být ohleduplný k okolnímu prostředí
 • mít vztah k přírodě
 • pomáhat potřebným
 • všestranně se rozvíjet

Bezpečné prostředí

Děti i vedoucí ve skautském oddíle se na základě celoroční činnosti dobře znají, vědí, co od sebe očekávat a na co být připraveni. Vedoucí znají konkrétní potřeby či limity dětí a přizpůsobují jim program. Rodiče mají snadný kontakt s vedoucími. Na vedení oddílu se většinou podílí více vedoucích, kteří se vzájemně podporují a kontrolují. Většina vedoucích má absolvovaný zdravotnický kurz a kurz čekatelský či vůdcovský, který zahrnuje zkoušky z bezpečnosti, zdravovědy, psychologie, pedagogiky, práva, organizace, hospodaření, metodiky, skautských ideálů, táboření a dalšího. Většina těchto kurzů je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

A co u nás získají děti

 • Najde kamarády, z nichž se mohou stát přátelé na celý život.
 • Bude mít dostatek přirozeného pohybu a pobytu v přírodě.
 • Naučí se samostatnosti, ale i práci v týmu, fungování v kolektivu, zodpovědnosti za sebe i druhé.
 • Přijme za své hodnoty, jako jsou pravdomluvnost, slušnost či respekt k ostatním.
 • Získá praktické dovednosti, které se mu budou v životě hodit – naučí se postarat se o sebe v přírodě, osvojí si základy vaření či bezpečnosti při sportech nebo práci a mnoho dalšího.
 • Zažije mnohá dobrodružství – mezi dětmi různého věku, které se vzájemně učí a předávají si své znalosti a zkušenosti.
 • 5x ročně dostane skautský časopis odpovídající jeho věkové skupině.

A co u nás získají rodiče

 • Najde pro své dítě bezpečný kolektiv a dobrou partu, která dokáže přijmout dítě s jeho přednostmi i nedostatky.
 • O jeho dítě se postarají vedoucí, kteří jsou náležitě vzděláváni a mají praxi v práci s dětmi.
 • Zajistí dítěti finančně nenáročný tábor – navíc s vedoucími i dětmi, které dlouhodobě zná.
Naše organizace

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické hnutí sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými více než 50 tisíci členy je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v ČR. Zároveň je členem světových organizací WAGGGS a WOSM, které sdružují na 40 miliónů skautek a skautů ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Vznik českého skautingu se datuje do roku 1911.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.

Více o skautingu: O skautingu

junak_cesky-skaut


Nebuď z plyše a zažij dobrodružství


Základní principy skautingu

zaklady

Věkové kategorie v Junáku

"„Jednou skautem - navždy skautem.“ (Antonín Benjamín Svojsík, zakladatel českého skautingu)

V Junáku obecně a i u nás ve středisku sdružujeme děti od nejmladších benjamínků Předškoláci) až po oldskauty (neomezený věk, nejstaršímu u nás je 92!). S každou věkovou kategorií pracujeme jinak, každý má propracovaný systém výchovy, vlastní zákony, slib, skautské stezky apod. S tím jsou vždy děti seznámeni na schůzce.

 • benjamínci (5-7 let) - jsou našimi nejmladšími. program je založen především na hrách a poznávání světa okolo sebe společně s kamarády. Oddílová činnosti jim přináší velké zážitky - skautské aktivity zažívají benjamínci poprvé.
 • světlušky a vlčata (8-10l et) - rozvíjíme tvořivou fantazii a vyrážíme za dalším dobrodružstvím. Podporujeme praktické dovednosti formou her, výletů a táboření.
 • skauti a skautky (11-14 let) - děti v tomto věku se částečně podílejí na tvorbě programu - učí se plánovat své činnosti a získávají sebedůvěru i zkušenosti díky vlastním zážitkům. Zdolávají překážky, radují se z úspěchů a učí se z nezdarů.
 • roveři a rangers (15+) - starší holky a kluci si z velké míry určují program sami. Možností je mnoho - poznat nové kamarády na skautských akcích doma i v zahraničí, vyzkoušet si vysoká lana, sjíždění divoké řeky, cestování s kamarády nebo se zapojit do prospěšných programů.
 • vedoucí (18+) - skauting nabízí možnost strávit volný čas smysluplnou prací pro druhé a zároveň získat přátelský kolektit, společenské uznání nebo možnost doplnit si kvalifikaci.

Stát se skautem může každý v každém věku!

 

 

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda je ucelený systém, který se snaží vést mladého člověka na cestě jeho osobního růstu. Mezi hlavní prostředky patří:

 • respektování mravních hodnot
 • týmová práce v malých skupinách
 • sebevýchova
 • motivace dětí pomocí příběhů
 • pobyt v přírodě
 • programy vedoucí k seberozvoji
 • průvodcovská role dospělých
 • služba společnosti
 • prostředí pro nové kamarádské vazby

Týmová práce

Základním prostředkem ve skautské výchovné metodě je družinový systém. Pěti- až desetičlenné skupiny (družiny) pracují v týmu a společně připravují i realizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka. Učí se odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků. Stávají se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spolupracovat.